Ondersteuningsstructuur

Leerlingen ontvangen onderwijs op maat in groepsverband, zoveel mogelijk rekening houdend met de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit wil zeggen dat zij tenminste in een groep moeten kunnen functioneren.  De groepsgrootte is in principe vastgesteld op maximaal 12 leerlingen. Dit heeft alles te maken met de intensiteit van de begeleiding, ondersteuning en persoonlijke coaching van de leerlingen.  Indien er meer specifieke begeleiding nodig is zal er gezocht worden naar samenwerking met een van onze ketenpartners.

 

De mentor is het aanspreekpunt voor alle leerlinggebonden zaken. Wij streven naar een pedagogisch klimaat dat nauw aansluit bij de mogelijkheden van onze leerlingen. De vaste mentor ondersteunt de leerling en zorgt voor veiligheid en voorspelbaarheid. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aanbod van alle theoretische vakken, binnen zijn/haar specifieke klas. Op didactisch niveau worden leerlingen maximaal uitgedaagd en gestimuleerd. Daarnaast ligt er een aanbod voor begeleiding op gedragsniveau door het CVB (Commissie van Begeleiding). Voor eventuele behandeling of individuele begeleiding werken wij samen met ketenpartners.

 

De mentor speelt dagelijks in op het vergroten van de zelfstandigheid en het versterken van specifieke competenties. Dit houdt in dat naast aandacht voor de leerresultaten ook aandacht wordt besteed aan de leermotivatie, de taakbeleving, ervaren van autonomie en de competenties bij het omgaan met leerproblemen.

Er wordt opbrengstgericht gewerkt aan het ontwikkelingsperspectief dat twee maal per jaar geëvalueerd en besproken wordt met de ouders.

 

De Commissie van Begeleiding  (CVB) is het ondersteuningsteam, bestaande uit een directielid, zorgcoördinator, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werk en intern begeleiders. Dit team omvat 25% van de totale FTE’s waardoor  intensieve begeleiding geboden kan worden. Dit gaat in samenwerking met leerling, ouders en een groot netwerk van hulpverlenende instanties.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven