Onderwijsactiviteiten

 

De Korenaer kent een onderwijsaanbod voor 2 uitstroomprofielen. De basis is altijd ‘Vraag gestuurd onderwijs’ waarbij steeds gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling zelf. Binnen beide uitstroomprofielen wordt verder gedifferentieerd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

 

 

1. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs is gericht op het behalen van een volledig diploma VMBO-TL (staatsexamen), Certificaten van het vmbo-b staatsexamen, IVIO certificering KSE 2,3,4, dan wel terugkeer naar het regulier onderwijs.

Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs biedt De Korenaer 2 leerroutes aan t.w. de leerroute VMBO-TL en de leerroute Basis.

 

2. Uitstroomprofiel arbeid is gericht op een uitstroom naar (begeleide) betaalde arbeid, al dan niet ondersteund door een entreekwalificatie of theoretische en vakgerichte certificaten (Ivio certificering).

Er zijn ook mogelijkheden om enkele vmbo-b certificaten te behalen door middel van staatsexamens Binnen het uitstroomprofiel Arbeid onderscheiden we de leerroute, welke leidt tot arbeid in een regulier bedrijf met de mogelijkheid landelijk erkende certificaten te behalen; de leerroute welke leidt tot arbeid in een regulier bedrijf zonder certificaten en de leerroute welke leidt tot (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening. In een aantal gevallen werken wij hiervoor samen met de gemeente, het UWV en MEE.

 

Binnen de theoretische leerweg wordt gebruik gemaakt van methodes welke ook in het regulier onderwijs gebruikt worden. Naast de vakspecifieke kerndoelen wordt er school breed gewerkt aan leerstofgebied overstijgende kerndoelen (sociaal gedrag, leren leren, leren taken uitvoeren en het werken aan een persoonlijk toekomstperspectief). De leerlijn Arbeidstoeleiding heeft een plek binnen alle leerroutes. De school biedt ruimte voor competentieontwikkeling binnen het ATC (Arbeidstrainingscentrum). Daarnaast is externe stage opgenomen in het leerprogramma.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven