Uitstroomperspectief                                                                                                        

Er wordt opbrengstgericht gewerkt met behulp van het 4D-model: Data, Duiden, Doelen, Doen om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Vorderingen worden gemeten door middel van methode afhankelijke en methode onafhankelijke toetsen (AMN). Er wordt doelgericht en planmatig gewerkt in samenspraak met leerling en ouder(s)/verzorger(s) door middel van het OPP.    

                                                                                                                               

Tweemaal per jaar worden de arrangementkaarten van het groepsplan besproken met leerling en ouders en zo nodig wordt het OPP bijgesteld. Tussentijdse evaluaties met ouders, verzorgers en hulpverlenende instanties zijn er indien  nodig en kunnen leiden tot een aanpassing van het OPP. Uitstroomresultaten staan gepubliceerd in de schoolgids.

 

Waarborgen kwaliteit

De school heeft een basisarrangement van de inspectie. Jaarlijks  worden ouders, leerlingen en medewerkers bevraagd middels tevredenheidsonderzoeken. Er is controle op bestendiging vanuit de nazorg. Interne audits zorgen voor kwaliteitsbewaking en verbetering. Het personeel wordt gecoached op pedagogisch handelen door middel van de PH-meter van het CED. In een cyclus wordt ingezet op begeleidingstrajecten voor het personeel, R&O en POP gesprekken.

 

Het team wordt aangestuurd door een coördinator die verantwoording af legt aan de directeur. De directie legt verantwoording af aan het AMT, het bestuur en de MR middels het jaarverslag.

 

Financiering

Leerlingen zijn plaatsbaar wanneer ze over een toelaatbaarheidsverklaring beschikken.

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven