Schoolregels

 

Binnen onze school vinden wij veiligheid en een goede sfeer belangrijk. Daarom hebben wij de volgende schoolregels:

 

- We spreken correct Nederlands.

- We gaan respectvol met elkaar en elkaars eigendommen om.

- We zorgen voor rust en veiligheid.

- We doen mee aan alle lessen en activiteiten.

- We zorgen dat we onze spullen in orde hebben.

- We komen op tijd.

 

 

1. We spreken correct Nederlands.

• Op deze manier kunnen er geen misverstanden ontstaan.

• Wij hanteren correct taalgebruik.

 

2. We gaan respectvol met elkaar en elkaars eigendommen om.

 

2.1. We houden rekening met elkaar.

• Hierdoor worden ruzies voorkomen en kan iedereen in de school zich veilig voelen.

• Kleding die racistische, discriminerende opdrukken hebben of op enige manier daarnaar verwijzen zijn verboden.

• Aanstootgevende of kleding die opdrukken hebben over alcohol of drugs of op enige manier daarnaar verwijzen zijn verboden. (zie kleding protocol)

• De leerkracht kan je wijzen op kleding die niet gepast wordt geacht.

• We raken elkaar niet onnodig aan.

- Bij een vechtpartij krijgt de leerling een Time-out, de betreffende leerling zit voor die dag thuis met een huiswerkopdracht, vervolgens wordt er  een gesprek met de leerling, ouder en CVB lid gehouden voordat de leerling weer in de klas/school wordt toegelaten.

• We gaan zuinig om met elkaars spullen, spullen die door toedoen van onze leerlingen stuk gaan worden altijd in rekening gebracht bij de ouder(s) / verzorger(s) van de veroorzaker.

 

2.2  We praten beleefd met elkaar.

• Leerlingen spreken elkaar aan bij de voornamen.

• Medewerkers worden met Meneer/Mevrouw, gevolgd door de achternaam, aangesproken.

• We zijn eerlijk tegen elkaar.

• We pesten elkaar niet.

• We denken na voordat we iets zeggen.

• Zo voorkomen we ruzies.

 

2.3 We luisteren naar elkaar

• Ruzie lossen we pratend op, eventueel met hulp van een leerkracht.

• We discrimineren niet.

• We laten elkaar uitpraten.

 

3. We zorgen voor rust en veiligheid.

 

3.1. Voor schooltijd wachten de leerlingen op het schoolplein.

• We veroorzaken geen overlast in de buurt. De leerkrachten houden toezicht.

Bij een overtreding volgt een waarschuwing, eventueel vervolgd door een individueel gesprek of een sanctie.

• Taxileerlingen lopen direct door naar het schoolplein en hebben geen toestemming om van school weg te gaan, ook niet voor -, of na schooltijd.

• Fietsen, bromfietsen, scooters en snorfietsen worden alleen op de daarvoor aangewezen plaats geparkeerd.  Brommen op het schoolplein is niet toegestaan.

 

3.2. We zorgen voor rust op de gang volgens de aanwijzingen van de medewerkers.

• Op deze manier veroorzaken we geen overlast in de klassen.

• Leerlingen mogen alleen in de kantoorruimtes komen als er een medewerker bij aanwezig is en als er toestemming verleend is.

• De leerlingen mogen alleen de buitendeur open maken met toestemming van een medewerker.

• Het gebruiken, verhandelen of het in het bezit hebben van alcohol, drugs, of wapens is ten strengste verboden.

• Zowel in  bezit hebben van drugs, als het gebruiken, (vermoeden van) onder invloed zijn en/of verhandelen van drugs zijn op school ten strengste verboden.(drugs protocol)

• Roken op het schoolplein wordt ontmoedigd. Alleen leerlingen ouder dan 16 jaar, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk toestemming hebben gegeven,  mogen tijdens de .

pauze op de daarvoor aangewezen plaats roken. In schooljaar 2016/2017 wordt de school een rookvrije school.

 

3.3. Zelfstandig over de gang lopen doe je met een toestemmingsbriefje.

 

3.4. Tijdens de lessen staan alle privéapparaten (bv telefoon) uit.

• Waardevolle spullen laat  je thuis  (school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal).

• Tijdens de lessen  horen de jassen aan de kapstok te hangen.

• Wij dragen tijdens de lessen (lestijd) geen hoofddeksels.

• Geluid dragende apparatuur wordt alleen gebruikt met toestemming van je mentor.

• Telefoons worden, bij aanvang van de lesdag,  altijd ingeleverd bij de mentor.                                                                                  

- de telefoons worden door de mentor opgeborgen in een kluisje

- school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal!

- de mentor kan gebruik maken van “Bring your  one divice”

Bij overtreding wordt het mobiele telefoonprotocol gehanteerd en wordt de telefoon in bewaring genomen.

 

3.5. Eten en drinken.

       Op  de Korenaer vinden wij gezonde voeding erg belangrijk.

      Wij gaan er van uit dat de leerlingen een gezonde lunch mee naar school nemen.

• Cafeïne houdende drank, sportdrank, frisdrank en energie/powerdrank, enz. is niet toegestaan op school.

• Eten en drinken mag alleen tijdens de buitenpauze (niet op de gang) en in overleg tijdens de lesevaluatie.

 

3.6. Na schooltijd blijf je niet rond school hangen, maar ga je naar huis.

• Taxileerlingen lopen direct naar hun taxi toe en mogen niet de wijk in lopen.

 

 

4. We doen mee aan alle lessen en activiteiten.

 

4.1. Als je, om wat voor reden dan ook, niet (geheel) mee kunt doen met de les, zorg je vooraf voor een briefje van je ouder(s)/verzorger(s).

• De leerkracht beoordeelt de reden en houdt er eventueel rekening mee.

 

 

5. We zorgen dat we onze spullen in orde hebben.

 

5.1    Iedere dag heb je, je schoolspullen in orde:

• Blauw/zwartschrijvende pennen, potlood, gum, agenda, Geo-driehoek, liniaal, rekenmachine.

 

Bij praktijklessen (MNT, ATC  & CT) zijn gesloten schoenen verplicht, op de stage wordt het kleding protocol van het stage bedrijf gehanteerd. Voor de lessen sport en bewegen is passende gymkleding, een handdoek en zijn zaalsportschoenen verplicht.

 

6. We  komen op tijd.

 

6.1. De eerste zoemer gaat om 8.25 uur, dan gaat iedereen rustig naar binnen.

• De leerkrachten zijn op het schoolplein, zij lopen met hun leerlingen naar de klas

 

6.2. Om 8.30 uur  beginnen de lessen.

• De buitendeur gaat dicht. Leerlingen die te laat zijn melden zich bij de conciërge, waar zij een te-laat-briefje krijgen. De tijd wordt genoteerd in de absentielijst.

• Wanneer een leerling te laat komt, moet hij/zij de verloren tijd na schooltijd inhalen, dit met een maximum van een uur.  Bij regelmatig te laat komen wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gegaan om te achterhalen wat de reden is van dit gedrag.

 

6.3. De lessen worden volgens rooster gevolgd.

• Afspraken met bijvoorbeeld tandarts, dokter vinden zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats. Leerlingen zorgen tijdig voor een briefje of telefoontje van hun ouder(s)/verzorger(s). Als de leerling na de afspraak zonder tijdige melding naar school komt, worden de uren van afwezigheid als ongeoorloofd genoteerd.

• Na de pauze kom je naar binnen als de zoemer is gegaan.

• Als een leerling herhaaldelijk (te) laat binnen komt na de pauze, kan de leerkracht besluiten hem een te-laat-briefje te laten halen bij de conciërge.

 

Bij zwaarwegende redenen zal het CVB uitzonderingen op deze schoolregels maken, dit wordt vervolgens altijd in het individueel handelingsplan (OPP) opgenomen. Verder zijn de gemeentelijke bepalingen van toepassing.

 

De directie blijft het recht houden om incidenteel veranderingen uit dit reglement door te voeren.

Verder zijn de gemeentelijke veiligheidsbepalingen van toepassing .

 

Team Rector Baptistlaan   aug. 2015        

 

 

 

 

 

 

L

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven