Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten
gemaakt. Dat is bij ons op school niet anders. Hieronder staan de te volgen
stappen:


• Ouder(s)/verzorger(s) wenden zich tot de mentor om dergelijke zaken te
bespreken. Samen kunnen we vervolgens naar een goede oplossing zoeken.
Vanzelfsprekend staat kwaliteitsverbetering hierbij voorop en moet de
herhaling van de klacht worden voorkomen.


• Mocht u, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over de afhandeling
van uw vragen en/of bezwaren door de mentor, dan verwijzen wij u naar de
schooldirectie. Zij heeft de taak dit soort zaken in overleg met
ouder(s)/verzorger(s), mentoren en eventuele andere betrokkenen op te
lossen.


• Indien de klacht ook daarna niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u
contact opnemen met de speciale contactpersonen van de school:
Debby Nordt (debby.nordt@aloysiusstichting.nl)
De contactpersoon kan u ondersteunen in de procedure en/of verwijzen
naar een van de vertrouwenspersonen van de stichting.


• Indien deze stap evenmin tot een aanvaardbaar resultaat leidt of een
oplossing in de school gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kunt u
een officiële klacht indienen volgens de klachtenregeling van de Katholieke
Bond Onderwijs (KBO). Deze regeling is alleen van toepassing als u nergens
anders met uw klacht terecht kunt.


In overleg met de contactpersoon en/of vertrouwenspersoon legt u de
klacht schriftelijk vast. Deze kunt u dan indienen bij de klachtencommissie
KBO Noord-Nederland, Postbus 823224, 2508EH Den Haag, waarbij
de Aloysius Stichting is aangesloten. De stichting hanteert het model voor
klachtenregeling zoals dat is opgesteld door de Bond Katholieke besturen
Onderwijs (KBO).

 

Zie ook website pagina klachtenregeling Aloysius Zuid

 


VSO De Korenaer

Rector Baptistlaan 21

5643 MR Eindhoven

Tel.: 040 -248 50 42

E-mailkorenaer.rb@aloysiusstichting.nl

 

Postadres:

Postbus 4010

5604 EA  Eindhoven